Informační memorandum k souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Vážené klientky,
na úvod bych Vám chtěla vysvětlit, proč jsem Vás požádala o souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
Uvedené zpracování má za cíl nabídnout Vám především nejnovější informace o stávajících i nových službách. Dalším z cílů je poskytnout Vám časově omezené nabídky, praktické informace, a to písemně nebo elektronicky.
Vzhledem k tomu, že dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti evropské nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je potřeba, abych měla od Vás tento souhlas, který odpovídá novým požadavkům.
Prosím, přečtěte si níže uvedené informace o zpracovávání osobních údajů, které jsem připravila formou otázek, a to tak, aby bylo toto informační memorandum co nejvíce přehledné a praktické pro vyhledávání informací.
Pokud byste měly k Vámi udělenému souhlasu či memorandu jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se na mě obrátit – telefonicky na +420 603 266 614, e-mailovou adresu alice@permanentnimakeup.cz či přímo písemně na adresu Alice Sedmíková, Na Břevnovské pláni 65, Praha 6.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je fyzická osoba nebo společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů jsem pro účely marketingu já – Alice Sedmíková, IČ 61019445, se sídlem Na Břevnovské pláni 65, Praha 6.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Pro účely marketingu zpracováváme následující kategorie osobních údajů

  • Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození.
  • Kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa

Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od Vás.

PRO JAKÉ ÚČELY JSTE SOUHLAS UDĚLILA?

Souhlas jste udělila pro účely marketingu, který zahrnuje následující činnosti:

  • zasílání servisních sdělení,
  • zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
  • průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

Nabídky Vám na základě Vašeho souhlasu mohu zasílat elektronicky, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla či formou telefonického volání.

JAK DLOUHO BUDU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Pokud jste mojí klientkou, bude Váš souhlas platit po dobu 10 let od jeho udělení nebo do doby, než souhlas odvoláte.
Po uplynutí doby budou Vaše osobní údaje vymazány.

KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

K vašim osobním údajům budu mít přístup pouze já – Alice Sedmíková, IČ 61019445, se sídlem Na Břevnovské pláni 65, Praha 6.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Informace obsahují zejména: totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracovávám Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnila jste například adresu bydliště? Informujte mě prosím, a já osobní údaje opravím.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsem povinna Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, abych Vaše osobní údaje zpracovávala výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo si přejete osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abych poskytla Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předám Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud mi v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistily nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádím v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na mě a požádejte mě o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zavoláním na tel.číslo telefonicky na +420 603 266 614, e-mailovou adresu alice@permanentnimakeup.cz či přímo písemně na adresu Alice Sedmíková, Na Břevnovské pláni 65, Praha 6.

JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat.

Jakým způsobem můžete odvolání poslat?

Zavoláním na tel.číslo telefonicky na +420 603 266 614, e-mailovou adresu alice@permanentnimakeup.cz či přímo písemně na adresu Alice Sedmíková, Na Břevnovské pláni 65, Praha 6.