Vážené klientky,
řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro mě velmi důležité a jejich ochrana je pro mě naprostou samozřejmostí, proto bych Vám ráda poskytla podrobné informace především o tom, proč zpracovávám Vaše osobní údaje, jaké důvody k tomu mám, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, ale i další informace, které by Vás mohly zajímat a které se týkají zpracování osobních údajů.

Pokud byste měly k tomuto dokumentu jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se na mě obrátit – telefonicky na +420 603 805 068, e-mailovou adresu marie@permanentnimakeup.cz či přímo písemně na adresu Marie Gadlinová, Blatovská 1362/1, 100 00 Praha 10 – Strašnice.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je fyzická osoba nebo společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů jsem já – Marie Gadlinová, IČ 62562860, se sídlem Blatovská 1362/1, 100 00 Praha 10 – Strašnice.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Zpracovávám následující kategorie osobních údajů

  • Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození.
  • Kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa

Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od Vás.

JAK DLOUHO BUDU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Pokud jste mojí klientkou, bude Váš souhlas platit po dobu 10 let od jeho udělení nebo do doby, než souhlas odvoláte.
Po uplynutí doby budou Vaše osobní údaje vymazány.

ZA JAKÝM ÚČELEM BUDU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

  • Zpracování na základě smlouvy
    Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem plnění smlouvy tzn. komunikaci za účelem rezervace termínů pro vaší návštěvu
  • Zpracování pro účely marketingu
    Vaše osobní údaje zpracovávám také pro účely marketingu, pokud od Vás mám tomuto účelu udělený souhlas (viz Informační memorandum)

KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

K vašim osobním údajům budu mít přístup pouze já – Marie Gadlinová, IČ 62562860, se sídlem Blatovská 1362/1, 100 00 Praha 10 – Strašnice.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Informace obsahují zejména: totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracovávám Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnila jste například adresu bydliště? Informujte mě prosím, a já osobní údaje opravím.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsem povinna Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, abych Vaše osobní údaje zpracovávala výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo si přejete osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abych poskytla Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předám Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud mi v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistily nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádím v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na mě a požádejte mě o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zavoláním na tel.číslo +420 603 805 068, zasláním e-mailu na adresu marie@permanentnimakeup.cz nebo formou písemné žádosti zaslané na adresu Marie Gadlinová, Blatovská 1362/1, 100 00 Praha 10 – Strašnice.

JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat.

Jakým způsobem můžete odvolání poslat?

Zavoláním na tel.číslo +420 603 805 068, zasláním e-mailu na adresu marie@permanentnimakeup.cz nebo formou písemné žádosti zaslané na adresu Marie Gadlinová, Blatovská 1362/1, 100 00 Praha 10 – Strašnice.